แบบลอดลาก (Under Tugger)

สำหรับการใช้งานลากจูงรถเข็นภายในอาคารแบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีลากจูงรถเข็นทางด้านใต้ แข็งแรง ทนทาน ด้วยโครงสร้างเหล็กหนา
สามารถนำไปปรังปรุงร่วมกับสายการผลิตแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายและเหมาะสม เพิ่มประสิทธิการผลิต และลดเวลาเสียโอกาสจาก
การหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำรุง
For automatic towing of the indoor carts by using the under carriages of towing vehicles, strong and durable with thick
steel structure It can be easily and combined with automatic production lines. Increase production efficiency and reduce the
opportunity time from production downtime for maintenance.

ขอใบเสนอราคา